NEXT PIC  |  PREVIOUS PIC  |  RETURN TO REVIEW

Wang Shuangbao as Tang Zhaoyang (left), Wang Baoqiang as Yuan Fengming (center), and Li Yixiang as Song Jinming (right) in Blind Shaft.
(Photo couresty of Kino International.)